ADR2018-04-02T19:36:02+00:00

Ministry of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia appointed Simona Goriup as ADR person for setting all kind of domestic and cross-border disputes with decision No.: 323-75/2016/3.

IRPS začetek postopka2018-04-02T12:16:17+00:00

Obrazec za pobudo za začetek postopka

S to pobudo želim začeti postopek izvensodnega reševanja potrošniškega spora pri odvetnici Simoni Goriup v skladu s » Pravili postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov » sprejetih s strani odvetnice Simone Goriup dne 17.10.2016 :

Vaše ime (obvezno)

Vaš Email (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo

Home2018-04-02T19:30:43+00:00
Domov2018-04-02T19:31:16+00:00
IRPS2018-04-02T21:28:44+00:00

Izvensodno reševanje potrošniških sporov (IRSP)

Odvetnica Simona Goriup, v skladu z 29. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uradni list RS št. 81/2015 ( v nadaljnjem besedilu : ZIsRPS ) objavlja naslednje informacije :

Splošne informacije :

Izvensodno reševanje potrošniških sporov med ponudniki in potrošniki se v skladu z ZIsRPS, rešuje s pomočjo izvajalcev IRPS.

Domači potrošniški spor je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima ob naročilu blaga ali storitev potrošnik prebivališče, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.

Čezmejni potrošniški spor  je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima potrošnik ob naročilu blaga ali storitev prebivališče v državi članici Evropske unije, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.

Postopek IRPS je enostaven, hiter in ekonomičen in predstavlja alternativni način reševanja potrošniških sporov.

Pravila postopka IRPS se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanja storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Postopek IRPS je za potrošnika brezplačen, razen pristojbine v višini EUR 20,00,  ki predstavlja administrativne stroške.

V kolikor potrošnik svojega spora  s ponudnikom v zvezi s prodajo blaga ali opravljanja storitev ne more rešiti s pogajanjem na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila, lahko vloži pobudo za začetek postopka na obrazcu » Obrazec za pobudo za začetek postopka «.

Firma, poslovni in elektronski naslov :

Odvetnica Simona Goriup
Čufarjeva 1, 1000 – Ljubljana
Telefon : 01 430 0818
Telefax : 01 430 0819
E-pošta : odvetnica.simona@goriup.si
Splet : www.goriup.si
TRR, ki se uporablja : IBAN SI56 0205 3025 3469 238

Informacije o organiziranosti izvajalca :

Odvetnica Simona Goriup je  samostojna odvetnica  od leta 1994 in stečajna upraviteljica oz. upraviteljica v insolvenčnih postopkih od leta 2001. V odvetniški pisarni Simone Goriup sta zaposlena še :

  • Sergej Goriup, odvetnik
  • Ines Popović, dipl. prav. (UN), študentka druge stopnje ( magister prava) , 3 leta delovnih izkušenj na pravnem in administrativnem področju.

Izpolnjevanje pogojev :

Odvetnica Simona Goriup, ki vodi postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov v celoti izpolnjuje pogoje o usposobljenosti, kot jih določa drugi odstavek  27. člena ZIsRPS.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS :

Odvetnica Simona Goriup je bila dne 02.12.2016 na podlagi odločbe  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  št. 323-75/2016/3 vpisana v register izvajalcev IRPS.

Povezava na spletno mesto Evropske komisije , kjer je objavljen seznam  izvajalcev IRPS :

Mreže izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji in v katerih sodeluje :

Odvetnica Simona Goriup še ne sodeluje v nobeni mreži  izvajalcev IRPS v Evropski uniji, je pa vpisana v ADR ( Alternative Dispute Resolution ) register arbitrov in mediatorjev.

Procesne predpostavke za začetek postopka IRPS:

Popolna pobuda za začetek postopka glede potrošniškega spora s ponudnikom ter odsotnost razlogov za zavrnitev  ( čl. 16. Pravil postopka IRPS ).

Možnost umika potrošnika in ponudnika :

Potrošnik ali ponudnik lahko kadarkoli tekom postopka po lastni presoji, delno ali v celoti umakne ali spremeni svoj zahtevek, vendar ga lahko umakne brez privolitve nasprotne stranke samo dokler  se nasprotna stranka ne spusti v obravnavanje glavne stvari.

Podatek, ali se postopek IRPS izvede kot ustni ali pisni postopek :

Postopek se praviloma izvede pisno z uporabo razpoložljivih elektronskih sredstev. Če se stranki  tako dogovorita, se lahko  postopek izvede tudi ustno, na arbitražnem naroku.

Povprečni čas trajanja postopka IRPS :

Postopki IRPS so praviloma enostavni, kratki in ekonomični. Odvetnica Simona Goriup odloči o sporu najpozneje v 45 ( petinštiridesetih ) dneh od prejema popolne pobude za začetek postopka in izda pravno zavezujočo arbitražno odločbo.

Pravni učinek izida postopka in če je odločitev zavezujoča, tudi pravne posledice za potrošnika ali ponudnika, ki ne izpolni odločitve :

Izdana odločba je zavezujoča za ponudnika in potrošnika pod odložnim pogojem, da niti ponudnik , niti potrošnik v roku 8 ( osem ) dni po prejemu te odločbe, odvetnici Simoni Goriup s priporočeno pošto ne pošlje lastnoročno podpisane izjave , da je ne sprejema kot zavezujočo.

Pravno zavezujoča odločba , ki jo stranki sprejemata kot zavezujočo , pravno učinkuje na obe stranki in je predstavlja izvršilni naslov.

Način izvršitve odločbe  izvajalca IRPS :

Pravno zavezujočo odločbo se lahko izvrši preko sodišča v skladu z veljavno zakonodajo.

Kodeks etičnih standardov, Pravila postopka IRPS, ostala pravila :

About us2018-04-02T19:30:36+00:00
Areas of expertise2018-04-02T19:31:03+00:00
Contact2019-01-26T20:01:18+00:00

ATTORNEY AT LAW SIMONA GORIUP

Miklošičeva cesta 26, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 430 08 18

Fax: +386 1 430 08 19

Web: http://goriup.si

WRITE TO US:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Obvestila2018-04-02T12:16:17+00:00

Uradne ure: po dogovoru

Kontakt2019-01-26T20:00:23+00:00

ODVETNICA SIMONA GORIUP

Miklošičeva cesta 26, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 430 08 18

Fax: +386 1 430 08 19

Web: http://goriup.si

PIŠITE NAM.

Vaše ime (obvezno)

Vaš Email (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo

Področja2018-04-02T19:34:38+00:00
Predstavitev2018-04-02T19:35:13+00:00