Izvensodno reševanje potrošniških sporov (IRSP)

Odvetnica Simona Goriup, v skladu z 29. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uradni list RS št. 81/2015 ( v nadaljnjem besedilu : ZIsRPS ) objavlja naslednje informacije :

Splošne informacije :

Izvensodno reševanje potrošniških sporov med ponudniki in potrošniki se v skladu z ZIsRPS, rešuje s pomočjo izvajalcev IRPS.

Domači potrošniški spor je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima ob naročilu blaga ali storitev potrošnik prebivališče, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.

Čezmejni potrošniški spor  je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima potrošnik ob naročilu blaga ali storitev prebivališče v državi članici Evropske unije, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.

Postopek IRPS je enostaven, hiter in ekonomičen in predstavlja alternativni način reševanja potrošniških sporov.

Pravila postopka IRPS se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanja storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Postopek IRPS je za potrošnika brezplačen, razen pristojbine v višini EUR 20,00,  ki predstavlja administrativne stroške.

V kolikor potrošnik svojega spora  s ponudnikom v zvezi s prodajo blaga ali opravljanja storitev ne more rešiti s pogajanjem na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila, lahko vloži pobudo za začetek postopka na obrazcu » Obrazec za pobudo za začetek postopka «.

Firma, poslovni in elektronski naslov :

Odvetnica Simona Goriup
Miklošičeva cesta 26, 1000 – Ljubljana
Telefon : 01 430 0818
Telefax : 01 430 0819
E-pošta : odvetnica.simona@goriup.si
Splet : www.goriup.si
TRR, ki se uporablja : IBAN SI56 0205 3025 3469 238

Informacije o organiziranosti izvajalca :

Odvetnica Simona Goriup je  samostojna odvetnica  od leta 1994 in stečajna upraviteljica oz. upraviteljica v insolvenčnih postopkih od leta 2001. V odvetniški pisarni Simone Goriup je zaposlena še :

  • Eva Turšič, odvetniška kandidatka

Kot oseba, ki bo vodila ali sodelovala v postopkih IRPS je bil, v skladu s 28. členom ZlsRPS in členom 3. Kodeksa etičnih standardov za vodenje postopkov IRPS, dne 5.012.2020 ponovno imenovan odvetnik Sergej Goriup za obdobje 3 let. G. Sergej Goriup v celoti izpolnjuje pogoje  iz 27. in 28. člena ZlsRPS.

Izpolnjevanje pogojev :

Odvetnica Simona Goriup, ki vodi postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov v celoti izpolnjuje pogoje o usposobljenosti, kot jih določa drugi odstavek  27. člena ZIsRPS.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS :

Odvetnica Simona Goriup je bila dne 02.12.2016 na podlagi odločbe  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  št. 323-75/2016/3 vpisana v register izvajalcev IRPS.

Povezava na spletno mesto Evropske komisije , kjer je objavljen seznam  izvajalcev IRPS :

Mreže izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji in v katerih sodeluje :

Odvetnica Simona Goriup še ne sodeluje v nobeni mreži  izvajalcev IRPS v Evropski uniji, je pa vpisana v ADR ( Alternative Dispute Resolution ) register arbitrov in mediatorjev.

Procesne predpostavke za začetek postopka IRPS:

Popolna pobuda za začetek postopka glede potrošniškega spora s ponudnikom ter odsotnost razlogov za zavrnitev  ( čl. 16. Pravil postopka IRPS ).

Možnost umika potrošnika in ponudnika :

Potrošnik ali ponudnik lahko kadarkoli tekom postopka po lastni presoji, delno ali v celoti umakne ali spremeni svoj zahtevek, vendar ga lahko umakne brez privolitve nasprotne stranke samo dokler  se nasprotna stranka ne spusti v obravnavanje glavne stvari.

Podatek, ali se postopek IRPS izvede kot ustni ali pisni postopek :

Postopek se praviloma izvede pisno z uporabo razpoložljivih elektronskih sredstev. Če se stranki  tako dogovorita, se lahko  postopek izvede tudi ustno, na arbitražnem naroku.

Povprečni čas trajanja postopka IRPS :

Postopki IRPS so praviloma enostavni, kratki in ekonomični. Odvetnica Simona Goriup odloči o sporu najpozneje v 45 ( petinštiridesetih ) dneh od prejema popolne pobude za začetek postopka in izda pravno zavezujočo arbitražno odločbo.

Pravni učinek izida postopka in če je odločitev zavezujoča, tudi pravne posledice za potrošnika ali ponudnika, ki ne izpolni odločitve :

Izdana odločba je zavezujoča za ponudnika in potrošnika pod odložnim pogojem, da niti ponudnik , niti potrošnik v roku 8 ( osem ) dni po prejemu te odločbe, odvetnici Simoni Goriup s priporočeno pošto ne pošlje lastnoročno podpisane izjave , da je ne sprejema kot zavezujočo.

Pravno zavezujoča odločba , ki jo stranki sprejemata kot zavezujočo , pravno učinkuje na obe stranki in je predstavlja izvršilni naslov.

Način izvršitve odločbe  izvajalca IRPS :

Pravno zavezujočo odločbo se lahko izvrši preko sodišča v skladu z veljavno zakonodajo.

Kodeks etičnih standardov, Pravila postopka IRPS, ostala pravila :